1 tuần ở nước mỹ

1 tuần ở nước mỹ,
charlotte- new york – chicago – minneapolis – houston – SF
cộng nhanh doanh thu 6 công ty đã gặp được 440 tỷ usd, đều là công ty F500, các bạn gặp là global CIO, CDO, SVP…
Cụ bảo : 100% thắng lợi
câu chuyện tập trung : Digital Transformation, IoT, AI, Platform..
và cả code, test, migration
Bui Hoang Tung ở lại chiến tiếp
anh về 😀
#beoup