Sinh linh… Đã bao giờ bạn nghĩ: một sinh linh to lớn đến cỡ nào? Sinh linh, đơn thuần không chỉ là mạng sống của con người, mà nó là mạng sống của tất cả loài vật trên Trái Đất. Không một loài vật nào tồn tại, mà không có lợi ích của chúng, ngay