NÓI VỚI CHÁU Sớm nay cháu đi học Ông đưa cháu đến trường Cháu mang ba lô cóc Chạnh lòng ông vấn vương. Thời ông ở Trường Sơn Cũng chiếc ba lô cóc Đem lòng đi đánh giặc Vượt dốc rồi băng rừng. Bây giờ ba lô cóc Cháu cõng chữ trên lưng Gian nan