Đắn đo lắm mới tham gia

Đắn đo lắm mới tham gia, nên đồng bào nhà ta hãy ủng hộ Hối Hâm bằng cách “Hối Hâm cố lên”. chứ không sợ quá mai trốn ko dám đến
Nào thì đấu thì đấu, nói thì nói, đựợc nhất cái khoản nói mà không dám nói thì buồn