Đời thay đổi khi ta thay đổi

Đời thay đổi khi ta thay đổi.
Còn có câu khác:
“Đời thay đổi khi ta thôi đẩy”.
Nhưng ai thôi đẩy được thì thôi chứ em thì chịu nên em chọn thay đổi mỗi ngày.
Ép mình mỗi ngày phải làm được việc gì đó, học được điều gì đó khác hẳn với hôm qua.
Quan điểm về kinh doanh, sự nghiệp và tiền bạc cũng vậy.
5OO anh em thì sao,
Chọn thay đổi hay thôi đẩy?
Think Different.