HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO HAY HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO HAY HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO?
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể là “môn học bắt buộc được thực hiện xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12”, mỗi lớp học 105 tiết, gần tương đương với một môn học chính.
Trong bản dự thảo, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo được xác định như sau:
“- Giai đoạn giáo dục cơ bản
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo thực hiện mục tiêu hình thành các phẩm chất, thói quen, kỹ năng sống,… t…
Đọc tiếp