Nhiều khi để tìm ra câu trả lời chỉ cho một chữ

Nhiều khi để tìm ra câu trả lời chỉ cho một chữ, một chữ thôi, ta phải mất hàng ngàn giờ lao động, chết mệt đọc hàng trăm ngàn chữ khác và vượt dốc với đủ mọi dự án phức tạp khác nhau. Và kiểm nghiệm chính business của bản thân nữa.
Tìm ra chân lý của một chữ rồi, chữ khác mới hơn nó lại xuất hiện. Cứ thế, cứ thế ….