Sự bất công là đây

Sự bất công là đây , và chính sách cơ chế gây bất ổn là đây. Đừng đổ lỗi cho người dân khi họ phản kháng bằng nhiều hình thức trong đó có bạo động. Họ là nạn nhân và buộc phải phản kháng bạo động do chính quyền áp dụng bạo động.
Cái khoảng cách giữa 4.500 đồng và 4-5 triệu đồng không chỉ là 1.000 lần. Cũng không chỉ là khoảng cách giàu nghèo giữa những người dân mất dần công cụ sản xuất và những đại gia chĩnh chện ngồi trên những chiếc xe siêu sang. Đó còn là khoảng cách quyền lợi hàm chứa đầy những bất công.