thép Hoa Sen

thép Hoa Sen- Cà Ná -Dạng dự án c nghệ cũ, tiêu hao quá nhiều điện, nước sạch, nguy cơ gây o nhiễm thấy rõ đó hết thời rồi. Trước đây người ta bất chấp để có việc làm, có GDP, có thu…Bây giờ mà có thêm 1 Formosa nữa thì đúng là giọt nước tràn ly. Chia buồn với anh Vũ “tôn” :)))
Hết Vũ “cà phê” đến Vũ “tôn”, Vũ “nhôm”… có vẻ ai tên Vũ là năm nay làm ăn không thuận :)))