Tôi đã đến các vùng nông thôn ở Hà Tây dễ đến hàng trăm lần (quê ngoại gốc cũng ở Hà Tây)

Tôi đã đến các vùng nông thôn ở Hà Tây dễ đến hàng trăm lần (quê ngoại gốc cũng ở Hà Tây). Tôi đã hình dung không khí, tâm trạng, cách nói năng…của những người dân trong ngôi làng đã trở lên rất nổi tiếng này và qủa nó gần giống như nữ nhà báo dũng cảm này mô tả :-